Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel je autorizovanou osobou pro kvalifikaci Výživový poradce (kód 69-042-N) dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Poskytovatel poskytuje svým zákazníkům školící kurzy zaměřené na výživu a s tím související podkladové materiály, skripta, výukový software apod. (dále jen „Služby“ či jednotlivě „Služba“). Bližší specifikace Služeb se nachází v článku 3 těchto obchodních podmínek Poskytovatele (dále jen „Obchodní podmínky“).
 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování Služeb ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webových stránkách dostupných online na www.ivyzivovyporadce.cz (dále jen „Webové stránky“).
 3. Zákazník vůči Poskytovateli prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu.
 4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.
 5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2) SHRNUTÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi objednané Služby a Zákazník se za to zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
 2. Pro vznik Smlouvy je nutné, aby Zákazník odeslal objednávku a aby tuto objednávku Poskytovatel přijal. Informace o ceně Služby, způsobech její úhrady a důsledcích prodlení s její úhradou se nacházejí v článku 5. Zvláštní ustanovení pro Zákazníky – spotřebitele jsou v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7. Licenční podmínky jsou obsaženy v článku 9. Poskytovatel výslovně upozorňuje na povinnost Zákazníka zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu za porušení licenčních podmínek.

3) SPECIFIKACE SLUŽEB

   

 1. Služby se skládají z následujících částí:
  1. poskytnutí podkladových materiálů, zejména mini-skript, pořízení zvukových a obrazových záznamů ze školení apod. (dále jen „Podkladové materiály“),
  2. odborného vzdělávacího programu zaměřeného na výživu, který odpovídá oficiální kvalifikaci zapsané v Národní soustavě kvalifikací pod kódem 69-042-N – Výživový poradce (dále jen „Kurz“),
  3. možnosti absolvovat závěrečnou zkoušku, včetně vystavení certifikátu při úspěšně složené zkoušce (dále jen „Zkouška“).
 2. Kurz je možné absolvovat v následujících formách:
  1. on-line forma.
  2. výuka v učebně – po odeslání objednávky.
 3. Zkouška může být vykonána v následujících variantách:
  1. standardní Zkouška, jejímž výstupem (při úspěšném složení) je certifikát o složení této varianty Zkoušky, tato forma zkoušky je on-line.
  2. autorizovaná státní Zkouška „Výživový poradce“, jejímž výstupem (při úspěšném složení) je osvědčení pro profesní kvalifikaci, tato forma zkoušky je jen v přítomnosti komise.
 4. Není-li v Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, myslí se Službami jak souhrn všech částí
  uvedených v bodě 3.1 Obchodních podmínek, tak i jednotlivá část nebo části Služeb uvedené v bodě 3.1 Obchodních podmínek.
 5. Zákazník se zavazuje, že před každou částí Kurzu bude připraven a bude mít nastudovány relevantní části Podkladových materiálů.
 6. Služby, Kurz a Zkouška jsou blíže popsány na, Webových stránkách ivyzivovyporadce.cz

4) UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Webové stránky obsahují popis Služeb nabízených Poskytovatelem, včetně uvedení ceny Služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daní a všech souvisejících poplatků.
 2. Nabídka a ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré nabídky Služeb umístěné ve Webových stránkách jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 4. Pro objednání Služeb vyplní Zákazník objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaných Službách, tj. zejména volba termínu Kurzu, konkrétních částí Služeb dle článku 3 Obchodních podmínek a
  2. způsobu úhrady ceny Služeb (dále společně jen jako „Objednávka“).
 5. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, „Odeslat“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“).
 6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Služeb, výše ceny atd.) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká odesláním, zaplacením a přijetím objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Zákazníka.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
 9. V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy v souladu s Obchodními podmínkami, popř. v souladu s právními předpisy, Smlouva se od počátku ruší a smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si na základě Smlouvy poskytly, není-li výslovně sjednáno jinak. Byla-li již však poskytnuta Služba (celá nebo pouze její část), má Zákazník právo na vrácení ceny Služby pouze v poměrné části odpovídající plnění poskytnutému do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
 10. V případě opakovaného porušení Smlouvy Zákazníkem či podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez nároku Zákazníka na vrácení ceny Služeb.

5) CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTA 

 1. Cenu Služeb může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:
  1. bezhotovostně platební kartou;
  2. bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 2500933527/2010 vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele“).
 2. Součástí ceny jsou i náklady na poslání Certifikátů/Osvědčení. Nesloží-li Zákazník úspěšně Zkoušku, a není-li mu tedy vystaven certifikát/osvědčení o úspěšně složené Zkoušce, cena Služeb se nesnižuje o náklady uvedené v předchozí větě.
 3. Při bezhotovostní platbě je cena Služby splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit cenu Služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 4. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 4.6 Obchodních podmínek, ještě před poskytnutím Služby Zákazníkovi, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé ceny Služby.
 5. Případné slevy z ceny Služeb poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Poskytovatel poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či Obchodních podmínek Zákazníkem. Pokud Zákazník poruší Smlouvu či Obchodní podmínky, je povinen do 5 (pěti) dnů od tohoto porušení vydat Poskytovateli částku odpovídající poskytnuté slevě.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanovené obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle ji v elektronické podobě na Elektronickou adresu Zákazníka.
 7. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny Služeb nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu za takových podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou cenou Služeb, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi cenu Služeb.
 8. V případě, že Poskytovatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Poskytovatel vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Poskytovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 9. V případě prodlení Zákazníka se splněním povinnosti zaplatit Poskytovateli jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména cenu Služeb, vzniká Zákazníkovi povinnosti zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení delšího než 30 (třicet) dnů je Poskytovatel současně oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu újmy. 

6) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁKAZNÍKYSPOTŘEBITELE 

 1. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, uplatní na Smlouvu vedle zákonných ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) též ustanovení článku 6 Obchodních podmínek. 
 2. Odstoupení od Smlouvy 
  1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy.
  2. Poskytovatel tímto sděluje Zákazníkovi-spotřebiteli, ve smyslu § 1837 písm. a) OZ, že v případě, kdy jsou Služby splněny s jeho výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tak Zákazník-spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
  3. Započal-li Poskytovatel s poskytováním Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zákazník Poskytovateli poměrnou část ceny Služby za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy Poskytovateli. V tomto případě Poskytovatel Zákazníkovi vrátí jen tu část ceny Služby, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Přijal-li Zákazník od Poskytovatele nějaké hmotné plnění (zboží), je povinen toto hmotné plnění (zboží) vrátit Poskytovateli na vlastní náklady.
  5. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodě 6.2 Obchodních podmínek alespoň odesláno. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele, do jeho sídla nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  6. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal, nebo způsobem, jaký Zákazník požadoval.
  7. Je-li společně se Službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Službou vrátit i poskytnutý dárek.
 3. Ochrana spotřebitele a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z Kupní smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.
  2. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
  3. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).
  4. Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Vyloučení účinnosti Obchodních podmínek pro spotřebitele
  1. Jde-li o spotřebitele, bod 4.10 Obchodních podmínek a dohoda o místní příslušnosti soudů dle bodu 13.2 Obchodních podmínek se neuplatní a bod 13.8 Obchodních podmínek se na Smlouvu nepoužijí.

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2165 až 2174 a § 2615 až 2619 OZ).
 2. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že Služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.
 3. Poskytovanou Službu je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejpozději lze vadu Služby reklamovat do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od poskytnutí Služby.
 4. V případě vadně poskytnuté Služby se může Zákazník domáhat
  1. přiměřené slevy z ceny Služby, anebo
  2. poskytnutí náhradní Služby.
 5. Je-li vadně poskytnutá Služba podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy.
 6. V ostatním se na reklamaci Služby použijí obdobně ustanovení o právech z vadného plnění zboží dle § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2165 až 2174 a § 2615 až 2619 OZ.
 7. Nad rámec zákonné záruční doby Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost.
 8. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatňovat u Poskytovatele zejména na kontaktní adrese, v jakékoliv provozovně Poskytovatele, v jeho sídle nebo prostřednictvím jeho kontaktního e-mailu.

8) OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Obsah Webových stránek (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo právy dalších osob. Obsah Zákazník nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Poskytovatele či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.
 2. Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek Zákazník nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
 4. Pokud se Zákazník při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Poskytovatel oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zákazníka na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen Poskytovateli uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.
 5. Zákazník upozorňuje Poskytovatele na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9) LICENCE 

 1. Podkladové materiály a další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb mohou být autorskými díly, jejichž autorská práva vykonává Poskytovatel. Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi licenci (oprávnění) k výkonu práva užít Podkladové materiály a další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb (dále jen „Licence“), a to způsobem a v rozsahu uvedeném v článku 9 Obchodních podmínek. Účinnost Licence je vázána na splnění odkládací podmínky, kterou je zaplacení celé ceny Služby dle Smlouvy. V případě nenaplnění odkládací podmínky dle předchozí věty není Zákazník oprávněn Podkladové materiály a jakékoliv další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb užít a na výzvu Poskytovatele je musí na své náklady bezodkladně vrátit Poskytovateli.
 2. Licence opravňuje Zákazníka k užití originálu či rozmnoženiny Podkladových materiálů a jakýchkoliv dalších materiálů poskytnutých Poskytovatelem v rámci Služby pouze v podobě poskytnuté Poskytovatelem pro vlastní potřebu, tzn. k samostudiu na Kurz a Zkoušku, případně k samostudiu po ukončení poskytování Služby, zejména pro profesní účely. Zákazník nesmí Podkladové materiály či jakékoliv další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služby rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, změnit či jakkoliv jinak do nich zasáhnout, zpřístupňovat veřejnosti či jinak umožňovat užívání třetími stranami. Zákazník si nesmí osobovat autorství, naopak musí vždy uvádět, že autorská práva k Podkladovým materiálům a jakýmkoliv dalším materiálům poskytnutým Poskytovatelem v rámci Služby vykonává Poskytovatel. Veškerá práva, která Poskytovatel výslovně neposkytuje Zákazníkovi, si ponechává pro sebe.
 3. Zákazník nesmí Podkladové materiály ani jakékoliv další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užívat jiným způsobem, než který je popsán v bodě 9.2 Obchodních podmínek.
 4. Zákazník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytnout oprávnění tvořící Licenci jakékoliv třetí osobě (ať formou postoupení či podlicence).
 5. Poskytovatel uděluje Zákazníkovi Licenci na dobu neurčitou.
 6. V případě, že Zákazník poruší kteroukoliv ze svých povinností dle článku 9 Obchodních podmínek, zejména užije-li Podkladové materiály a jakékoliv další materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služeb v rozporu s Licencí, vzniká Zákazníkovi povinnosti zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 7. Poskytovatel je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu újmy. 

10) DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na Elektronickou adresu Zákazníka.
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

11) KONTROLA POSKYOVATELE, KODEXY CHOVÁNÍ

 1. K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad www.rzp.cz 
 2. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování. 

12) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. O zpracování osobních údajů fyzických osob Poskytovatel informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. 
 2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz 

13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.
 2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny u soudů v Brně dle jejich věcné příslušnosti.
 3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
 6. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 7. Zákazník, jako smluvní strana, vůči níž se práva ze Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Poskytovatele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu 15 let.
 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran a že každá z nich měla příležitost ovlivnit její obsah. Aplikace § 1799 a 1800 OZ se vylučuje.
 9. Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní.
 10. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.
 11. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 

V Brně dne 28.7.2022