V digitálním věku, kdy se informace šíří rychleji než kdy dříve, není divu, že se často mísí a zaměňují různé termíny. Akreditace, autorizace a certifikace jsou tři pojmy, které mohou působit matoucím dojmem. 

Jelikož se pohuji ve světě výživových poradců, setkala jsem se s označením jako: “akreditovaná výživová poradkyně”, “autorizovaná výživová poradkyně” či “certifikovaná výživová poradkyně”.

V tomto článku si rozpleteme zmatky kolem těchto konceptů a objasníme, co skutečně znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl. Pojďme na to.

AKREDITACE:

Akreditace je proces, kterým se instituce nebo osoby schvalují jakožto kvalifikované provozovat určitou činnost nebo poskytovat služby v souladu s určitými standardy a předpisy. Akreditace obvykle zahrnuje nezávislý posudek prováděný akreditačními agenturami nebo organizacemi, které ověřují, zda daný subjekt splňuje stanovené normy. Akreditace je často spojována s vzdělávacími institucemi, zdravotnickými zařízeními nebo laboratořemi. V případě “akreditované výživové poradkyně” tím pravděpodobně chtěla říci, že absolvovala vzdělávací program akreditovaný MŠMT. Akreditaci získalo vzdělávací zařízení, jekoliž splňuje akreditační předpisy a nařízení. Jinými slovy: akreditace se uděluje na vzdělávací program (kurz) po splnění standardů.

AUTORIZACE

Autorizace se týká oprávnění či povolení fyzické nebo právnické osoby k vykonávání autorizovaného dozoru nebo vykonávání autorizovaných zkoušek. Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (zpravidla příslušným ministerstvem) přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace. Toto právo a s ním plynoucí povinností, je i například vydávat o tom zákonem stanovená Osvědčení. Autorizace je velmi náročný proces, kterým prochází nejužší část podnikatelských subjektů. Autorizace se uděluje na 5 let a je nutné dodržovat standardy, komunikovat s ministerstvem a dodržovat zákonná nařízení o postupu při udělování Osvědčení.

Akreditace, Autorizace a Certifikace

CERTIFIKACE

Certifikace je způsob, jakým se dá potvrdit,  že osoba která prošla certifikovaným kurzem splňuje určité standardy a normy. Výše uvedené pojmy: akreditace i autorizace se týkaly norem, standardů či nařízení, která určuje (sjednocuje) dané ministerstvo. Tj. určuje je stát a paragrafy. Certifikaci zpravidla vydává fyzická či právnická osoba jako doklad k absolvovanému kurzu či vzdělávacímu programu. Certifikát je dokladem, že ten, kdo prošel procesem vzdělání  je schopen poskytovat kvalitní výsledky. Velmi často se s tímto pojmem můžeme setkat i v IT světě. V digitálním světě může certifikace zahrnovat zabezpečení informací, bezpečnostní protokoly nebo certifikáty pro software a aplikace.

ROZDÍLY MEZI AKREDITACÍ, AUTORIZACÍ A CERTIFIKACÍ

I když tyto pojmy mohou být navzájem propojeny (například akreditovaná instituce může být oprávněná k určitým činnostem a mít certifikáty potvrzující kvalitu), jedná se o odlišné koncepty s různými důrazy.

Akreditace: týká se vzdělávacích programů a kurzů. Akreditací vydává ministerstvo.

Společnost Energy Arts, s.r.o., pod kterou funguje Institut výživových poradců má uděleny akreditace na:

Autorizace: týká se zpravidla zkoušek profesní kvalifikace. Autorizaci vydává ministerstvo. Autorizovaná osoba (firma nebo fyzická osoba, u které absolvent zkoušky získá Osvědčení).

Společnost Energy Arts, s.r.o., pod kterou funguje Institut výživových poradců má uděleny autorizace na:

Certifikace: týká se absolventů vzdělávacích programů a kurzů. Certifikát je neoficiální doklad potvrzující absolvování kurzu. Nenahrazuje zkoušku profesní kvalifikace, ani jiný úředně ověřený doklad.

Certifikaci automaticky udělujeme ke všem akreditovaným programům, zkouškám profesní kvalifikacím, ale také nástavbovým kurzům.

Konečně, správné chápání a používání těchto termínů jsou klíčové pro různá odvětví, jako je vzdělávání, zdravotnictví, IT a mnoho dalších. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit rozdíl mezi akreditací, autorizací a certifikací, a tím pádem vám umožní lépe se orientovat v jejich použití a významu.

Ing. Pavla Pešková Gazdíková
Ing. Pavla Pešková Gazdíková

Kdo je autorem článku?

Ing. Pavla Pešková Gazdíková
Výživová specialistka, lektorka kurzů výživy a nutriční koučka. Má za sebou 13 let praxe vedení klientů ke zdravému životnímu stylu, redukce hmotnosti a zlepšení některých civilizačních onemocnění způsobených nevhodnými stravovacími návyky. Je zakladatelkou Institutu pro vzdělávání nejen výživových poradců.